Put Gospodnji

Novo rođenje

Džon Dejvid Klark, Sr.

Izraz, „Morate se ponovo roditi,“ potiče od samog Isusa. Gospod je to saopštio Nikodimu, uvaženom starešini Izrailja, koji „je došao Isusu noću.“ Isus je razjasnio svom noćnom posetiocu da je govorio uopšteno o Izraelu kao naciji kada mu je rekao, „Morate se ponovo roditi.“ Oni su već bili Božiji narod usled telesnog rođenja kao Judeji, ipak nastupala je velika promena koja je zahtevala od njih da budu ponovo rođeni – ovog puta duhovno – da bi ostali Božiji narod.

Isus je uporedio novo rođenje sa nepredvidljivim vetrom. Rekao je, „Vetar duva gdje hoće, i zvuk njegov čuješ, a ne znaš otkuda dolazi i kuda ide: tako je sa svakim koji je rođen od Duha.“ (Jn. 3:8). Drugim rečima, Isus nam je dao znak koji nam omogućava da znamo ko jeste ponovo rođen a ko nije.

Taj znak, nezaobilazni element u svakom iskustvu novog rođenja, jeste „zvuk njegov.“ Taj „zvuk“ Duha izazvao je veliko komešanje u Jerusalimu kada su učenici bili ponovo rođeni. „I ispuniše se svi Duha Svetoga i stadoše govoriti drugim jezicima, kao što im Duh davaše da kazuju.“ (Dela 2:4). Da, zvuk vetra Božijeg, o kome je Gospod naš rekao bio je taj nezaobilazni činilac svakog iskustva novog rođenja, to je Duh koji govori jezicima kroz osobu koja ga prima. Kada je Sveti Duh primljen, neki će plakati, neki će se smejati, neki će skakati od sreće, a drugi će se prostrti po podu. Neki će biti savladani silom Božijom, dok će sa drugima Duh postupati vrlo nežno. Ali jedan nepromenljivi dokaz primanja Duha jeste znak zvuka Duha.

Osoba je rođena od Duha kada primi Duha. Zato je Pavle napisao, „Ako neko nema Duha Hristovog, on nije njegov“ (Rim. 8:9). Kada neko prima Duha, to se u pismu naziva „krštenje Duha“. Učenici su primili Duha (obećanje Oca) u jutro Pedesetnice kada su bili kršteni njime (Dela 1:4-5). Vernici u Samariji primili su Duha kada su bili kršteni njime (Dela 10:44-47). Prema tome, budući da primanje Duha znači biti ponovo rođen, i budući da primanje Duha znači biti kršten njime, možemo reći da smo kršteni Duhom u telo Hristovo (1Kor. 12:13). Ili možemo reći da smo „kršteni u Hrista“ (Rim. 6:3; Gal. 3:27). Ili možemo čak reći „krštenje nas spašava“ (1Petr. 3:21). Kako god izabrali da to izrazimo, novo rođenje i krštenje Duhom dokazano govorenjem jezicima jesu isto iskustvo, koje se događa danas baš kao što je Isus rekao da će se događati kada je prvi put opisao novo rođenje Nikodimu.

Svi koji primaju Duha govore jezicima ili imaju „mucajuće usne“ (Is. 28:11-12) kada ga primaju. To znači da ako još uvek nisi govorio jezicima, još uvek nisi primio stvarni Duh Božiji. Međutim, ako to i jeste tvoj slučaj, prijatelju moj, ne budi obeshrabren! Radije, budi zahvalan da je ovo krštenje Svetim Duhom još uvek dostupno!

Ako „jezici jesu znak za neverujuće“, kao što Pavle reče (1Kor. 14:22), onda bi trebalo da zapitamo, „znak čega?“ Očigledan odgovor jeste da govorenje jezicima jeste Božiji znak koji ukazuje nevernicima put Hristov. Duh koji govori jezicima kroz ljude kada ulazi jeste Duh Božiji (1Jn. 4:1-3). Kao što  jedan čovek reče, „Kada je Isus bio ovde on je izgonio neme duhove. On ih sada ne daje ljudima.“ Duh Božiji nije nem. On govori kada ulazi, i taj zvuk jeste znak onima koji traže put u život večni.

Blagosloveni su ljudi koji poznaju radosni zvuk,“ napisao je Psalmopojac (89:15). Taj radosni zvuk jeste zvuk Duha koji ispoveda Hrista kroz onoga koji ga je primio (1Jn. 4:1-3) na jeziku koji onaj koji govori nije nikada učio. To je ono što je Petar nazvao „odgovor dobre savesti Bogu“ (1Petr. 3:21), i to je „pouzdanije“ nego čuti sam Božiji glas kako dolazi s neba (2Petr. 1:17-19). Govorenje jezicima jeste „svedočanstvo“ za koje je Isus rekao da će Duh dati kada dođe (Jn. 15:26-27). Bog je dao ovog svedoka u vezi sa Svojim Sinom, i taj „svedok“ je onaj koji nas osposobljava da objavimo Boga svojim Ocem (Rim. 8:15). Svaka duša koja odbija Njegovog svedoka naziva Boga lažovom (1Jn. 5:10). To je „dubina“ koja „zove dubinu“ u vreme nevolje (Ps. 42:7). To je sredstvo kojim ljudi „prizivaju ime Gospodnje“ (Sof. 3:9). Sada se može lako razumeti zašto je Pavle bio motivisan da kaže da niko ne može reći da Isus jeste Gospod bez Svetog Duha (1Kor. 12:1-3), jer Sveti Duh je taj koji osposobljava ljude da budu živi svedoci njegove slave (Dela 1:8).

Učenici su bili ponovo rođeni na dan Pedesetnice kada je zvuk svetog vetra dunuo sa neba u gornju sobu, i njegov zvuk je čulo mnoštvo u Jerusalimu – kako dolazi sa jezika učenika! Začuđeno mnoštvo gledalo je učenike kako se teturaju kao pijani ljudi pod moćnom silom Božijom. Neki su ismevajući se rekli da su učenici pijani (Dela 2:13). Međutim, Petar je uskoro tim obmanutim posmatračima stavio do znanja da ljudi i žene koje su posmatrali nisu bili pijanice. Objasnio je „To je ono što je rečeno preko proroka Joila“ (Dela 2:16), a ono o čemu je Joil govorio bilo je izlivanje Božijeg Svetog Duha na ljude – novo rođenje! Da li ga imaš?

 

          Izvor: GoingToJesus.com

 

 

Kontakt: mail[et]putgospodnji.com